DICHOS SINUÉS 2009


Biemplegaus toz os presens
cuculdos e chen de fuera
nos tornamos güe a beyer
en ista plaza tan nueba
No ha quedau como pintaba
n’os planos que en o bar colgaban
con ixa chapa de cobre
que astí tan alto puyaba!
Ixa fuen tan repolida!
No lo biello abrebador!
Chardineras n’as esquinas
pleno de luzes o suelo
Que disgusto l’arquitecto
ante tanta incomprensión
que una plaza tan moderna
no tienen ni en Washington!
Con tot ferá onra ista fuen
ta labar-nos toz as manos
pus caldrá fer-lo asobén
ta no enganchar un trancazo
Será tamién buena ideya
agua e chabón baxo os brazos
anque no aigamos costumbre
de labar-nos os sobacos
Pus puede ser que acontezca
que en toser u estornudar
seguntes os regles que dan
como astí boi a mostrar
Pior que a mesma enfermedá
siga o remeyo aplicau
y en sentir as bapors que puyan
bulquemos meyo asfisiaus
Pero agún tenemos más:
Que a menistra Sanidá
no quiere beyernos besar!
Con un “ola” mos emos d’atrapaziar
Isto no lo beigo claro
como puede resultar
lo cambiar besos por “olas”
será sano, pero no ye igual
Piensa-te en dos chobens
en un banco acurrucaus
ola, ola, ola, ola
como dos enamoraus
Y no rematan astí as midas
ta la gripe no pillar.
Me tendrez que perdonar
me presente d’istas trazas
Pero estoi que ye masiau
e cosa poco discreta
lo benir astí a charrar
con guantes e mascareta!
Por no dizir que ye millor
estar guapo por si ascaso
dende arriba mos cosira
a webcam de “Gran Hermano”
Longaniza, ricas chullas
A fritada y as tortetas
churizos e beritacos
e agún as mesmas manetas
Mira-te cuanto tenemos
de lo cochín ta triar
sinsustanzia sin remeyo
fato de raso has de estar
Ta entre tanta cosa buena
que o tozín en tien ta dar
el quedar-sen con a gripe
e no tastar lo demás
Por Latiesas no han pasau
Ni cochins, crabas ni güellas
pero ha pazentau buen ganau
en iste berano tan fresco
Blanca e pálida mozeta
en sapendo que astí yera
su adorado Hugo Silva
de beyer-lo buscó manera
Puyar mons e cruzar praus
barzaus e cletas pasar
por bien emplegau se da tot
si se logra lo fin alcanzar
Lo primer diya no ye
caldrá i-tornar atra bez
Lo segundo diya aparixe
pero dengún caso no fa
Buenas oras aguaitando
y en cayendo la tardada
debanta buelo o paxarico
¡No fuyirá ista begada!
Que sofocón, que carreras,
¡allí os autos derrapaban!,
por alcanzar su deseyo
por a corona larga bolaban
Pus no ye asabelo más fázil
ta tener foto con Hugo
trastear o Photoshop!
¡que sales guapo seguro!
A os que iz a tocar e danzar
as grazias por no reblar
Bel mardano abrá pensau
d’aprobeitar la ocasión
plegadas güellas de fuera
poder fer a cubrizón

 

 

SINUÉS 2000

 

Cuculdos e cuculdesas

e os que soz benius de fuera

bos podez acomodar

que empezipiaré a charrar

 

O fondón no ye fondón

que agora se clama abenida

bien se conoxe en a obra

que Sinués ye de categoría

 

Categoría tamién tiene

iste cuadro de danzantes

que astí son os mandamás

l'alcalde e o concejal

 

Pero por muito que manden

yo no me pienso callar

si con su prezioso paso

se trafucan al trucar

 

Con tot e con ixo

lis sabremos disculpar

que han ensayato muito...

ista nuei en o bar

 

Y si ya soz acomodaus

continar podez así

pus con o son d'os billanos

prenzipiamos de camín.

 

CHASA (PIR) 2000

Dimpués de sisanta añadas

o silenzio s'ha crebato

ya se pueden sentir os palos

trucando güei en a plaza

 

En iste inte foi alcordanza

de un cuculdo que emigró

e con a suya memoria

istos danzes rescató

 

José Gracia se clamaba

fa un sieglo en Sinués naxió

de tot corazón lo digo

grazias por o que mos dixó


Tampó xublidar no puedo

á o grupo de l'Alto Aragón

de José Gracia aprendidas

as mudanzas mos amostrón

 

Niña bonita e pericón

o paxaro e o billano

molinero, pañuelos, trena

se danzan todas con buen son

 

As castañuelas son as primeras

con a birchen en a prozesión

e se remata o danze

con a polita corredera

 

Baiga agora un deseyo

os palos no tornen a callar

prenzipie pus a rondalla

que o que callará soi yo

 

En iste cuadro trucan

albeitar e concejal

tamién truca l'alcalde

ya solo falta o mosen

 

Santaliestra, Yesa e Biscarrués

en o ricuerdo Chanobas tamién

a toz ers dende Sinués

iste danze, e que baiga bien!

 

A beluno no li cuaca

que astí danzen as mozetas

a beyer si son zarraus

si son millor que as pezetas!

 

Prestar agora atenzión

á o futuro de Sinués

istas mudanzas que bienen

las ban a danzar os mozez

 

Menzión espezial a Salba e Fran

os dos nuestros mayestros

de una cuadrilla cabestros

bella cosa han sabiu sacar


CHACA (Marcha Azul) 2001

 

Benvinguts gents del Delta

e os puyatos d'a ribera

chuntos con a montaña entera

no dixaremos que os lugars se mueran

Que con zien Cañetes por banda

no un pantano sino ziento

quiere fer o gubierno que manda

e emplenar-nos de zemento

No ye berdá, me pregunto yo,

que en ista polita Chaca

más clara ra conclusión se saca

e á o trasbase dizimos no?

 

A marcha azul ba ta Bruselas

ta que no suelten as pelas

lo consigan asperamos

toz os que astí quedamos

 

Agora dende Sinués

danzaremos a corredera

un danze que s'azelera

ta chilar pantanos fuera!


SINUES 2001

 

Reunitos en a plaza de nuebo

debán d'a birchen a danzar

e trucar, trucar sin descansar

que emplene os mons nuestro eco

 

Que plene as bals e s'ascuite

a ilesia arreglar queremos

anque astí muitos no semos

a ilusión no bi ha quien mos quite

 

Poquez pero brabos semos

emos feito graniza rondalla

danza agora más cachinalla

con a ilesia tamién podremos

 

E, charrando d'os mosicos:

d'os Vallés bien se bale

por si belún no lo sape

sin Rosita femos poquico

 

Agora ba por os que danzan:

experimentón con l'aliento

no mentiré si bos cuento

chalfegar luego será o que fagan

 

Rematando boi con isto

os danzantes querrez beyer

no tos quiero esborrezer

sin tartir ya me retiro

 

En Chasa apuntamos maneras

estiemos millor en Chaca

si danzamos con buen son

a prosima en Washington

 

Se casón Raquel y Emilio

lis damos a noragüena

que a dicha lis siga plena

e tiengan luego bel fillo


ASCARA 2002

 

Trena trenzando

a cachinalla ha prenzipiato

si mos dixaz un rato

luego iremos rematando

 

Trucarán agora l'alcalde

Miguel e Iván de Tejedor

acompañatos ista tarde

de Manolo, Antonio e serbidor

 

O cuadro lo completan

de picarazón dos nietos

güei con muito rispeto

toz baxamos a danzar

 

Anque cuasi dixamos o culo

con os botes en a carretera

asperamos os cuculos

beyer-la arreglata entera

 

Me eban dito que en Ascara

San Polito fiesta pequeña ye

creigo yo que se trafucan

beyendo astí tanta de chen

 

Con a corredera mos despedimos

cuasi me beigo contento

que iste danze ye ta mozos

e a yo me falta l'aliento

 

ESPOSA 2002

 

En ista bal tan polida

que lo Estarrún riego

tres lugars chirmans

a o mon le dan bida

 

O más chicorrón d'os tres

un biello danze ha recuperau

con orgüello lo emos danzau

en Aisa como en Sinués

 

Güe con os lebates

o diya San Bartolomé

semos baxaus os cuculdos

ta que toz lo podaz beyer


Toz chuntos agora

feremos a corredera

y en rematar a faina

a asaltar a nebera

 

Que ya emos feito gana

de tomar un buen bermú

prenzipie pus a rondalla

e ya no digo ni mú.

 

AISA 2002

 

Gandions e chen forana

no tos baigaz ta o bermú encara

espleitar istas mudanzas,

o son de biellas danzas

 

Ya ez bisto as castañuelas

con o santo en a prozesión

por as calles o pericón

e d'os chicotons a trena

 

Si mos dixaz un ratet

luego iremos rematando

con billano, paxaro e niña,

pericón e moliné

 

Iste berano

prenzipió con mal orache

pero agora

mos asamos en iste trache

 

Dizen os montañeses

entorpezen o progreso

o moderno no son reses

sino golf e tot ixo

 

No ye tiempo de calzons

ni de biellas canzions

por ixo lis dizimos

de maniera que replequen:

 

Aserejé, ajá

astí no semos ná

pero al pantano Yesa

dizimos ná de ná


IBORT 2002

 

O Galligo guarda silenzio

en pasar chunto de Ibort

ya armaremos nusatros o rudio

con os palos e o curdión

 

No tengaz cudiau,

danzaremos de primera,

anque belún siga pensando

ya en A Romareda

 

Desincusas les pedimos

por os fallos cometitos

de seguro lo fan millor

con a trena agora os ninos

 

De Sinués semos baxaus

unos poquez a danzar

os demás s'han apuntau

porque daban de minchar

 

Cuculos soz

cuculos semos

cuculos toz

buena fiesta feremos

 

Con a corredera rematamos

cuasi me beigo contento

que iste danze ye ta mozos

e a yo me falta l'aliento

 

SINUES 2002

 

Si ormigonera no tiens

ya no yes cosa en Sinués

Una obra en cada esquina

casa nueba en o Fondón

yera allí tamién "la mina"

e Guillermo con un paretón

Obraban tamién l'alcalde

casa Maño e Tejedor

e treballando de balde

Fermín con un serbidor

E que dizir d'os depositos

d'o cobalto d'o lugar

d'ormigon litros e litros

e bienga ras cubas puyar

Yo no se si será zierto

pero dizen as alparzeras

que asta a Pablo li s'ha bisto

en a mano una paleta

 

A la fin a luz s'ha feito

e no solo que en o Fondón

ha conseguito o conzello

ta ra ilesia diners un montón

Noragüena lis damos

a l’alcalde e concejal.

Por poco, bien quedamos:

grazias tamién, DGA

 

Ni Chenoa ni Bisbal

nusatros os reis d'a bal

Trucamos en Ascara

y en Aisa, ra capital

Baxamos luego a Esposa

lo faziemos un rato mal

Pero de todas as galas

me quedo con a de Ibort

que publico tan entendido!

así da gusto trucar

Rastafaris e fumetas

o demás son cuchufletas!

 

A Juan le deseyamos

pronta recuperazión

que en iste cuadro estamos

que falta organización


ENA 2002

 

Ranas u raneros,

de camín contina o danze

ubrir os güellos bataleros

e no perderez detalle

ubrir bien as orellas

t’ascuitar bien a mosica

quitar o zerumen d’ellas

ta sentir a guitarrica

 

Güe en o lugar d’Ena,

lo millor de Soduruel

ha prenzipiato a trena

con os chiquez de Sinués

o resto d’as mudanzas

luego las podrez beyer

e repasar-las en casa

en a paxina d’Internet

 

Por zierto, que alparzero

ye iste inbento moderno!

que a naide l’importa un cuerno

e s’entera o mundo entero

de todas as andanzas

de cualsiquiera d’o lugar

si te ban as mexicanas

u si bebes muito en o bar

 

Artieda prenzipian a ecspropiar

me podrez dizir canso,

pero no podemos reblar.

Me clamarán cosconaz,

pero trasbase ni Yesa no trago

ni de güen ni de mal implaz.

 

Un diya reino d’os mallos

plenos de chens os lugars,

güe ye o reino d’os yayos

que beyen os chobens marchar

 

Tenemos santo nuebo

n’o santoral aragonés

si quieren enamplar a lista

lis propongo dos u tres.

San Montañés o primero

por o suyo gran aguante

siempre tirando t’adelante

anque li amolen o trasero

 

 

San Romaredo, segundo,

por a suya interzesión

logremos un equipo campeón

en segunda os años sigan uno

San Aragón entero

será o santo terzero

o más grande d’iste mundo

si sapemos debantar-lo

e fer un pais fecundo

 

Agora la corredera

pondrá lo punto final.

Tornar dimpués d’a zena

si querez a Ronda espleitar.

Pimero d’Embún os chotos,

luego más chen d’a montaña,

toz los conoxez, son…

A Ronda de Boltaña.

 

Os fallos cometitos

bos pedimos perdonar

d’os aplausos rezibitos

as grazias queremos dar

 

AYERBE 2003

 

De Sinués semos baxaus

á ra tierra plana de Uesca

á danzar os palotiaus

ista tardi, con a fresca

 

Os palos entrelazaus

como son en as nabatas

que güe, baxando, besaban

d’os Mallos as suyas faldas

 

Ya no baxan como antaño

pus en A Peña s’aturan

sisquiá puedan muitos años

baxar por as aguas puras

 

Sin parar en Biscarrués!

E, si cal, chiganta de Riglos

una aduya mos ne dés

ta dixar a os nuestros fillos

 

Rios bibos, lugars bibos.

O Galligo queremos beyer

sin barraches, sin entibos;

os lugars d’a Plana florexer

 

Un diya reino d’os Mallos

plenos de chens os lugars

güe solo quedan que os yayos

beyendo los chobens marchar.

 

No bi ha hucha á ra fin d’a bendema

ni en Santolaria surten os chotos;

más tirar de l’alma ras penas

que somos brabos anque pocos

 

E no mos faltará Arrojo

en iste nuestro empeño

d’ebitar tanto destrozo

á o nuestro quiesto Pirineo

 


AISA 2003

 

Autoridaz e mosén

público en cheneral

saludos a toz os preseas

o danze agora espleitar

 

Ya ez bisto as castañetas

con a birchen en a prozesión

e abaxo chunto á ra ermita

o billano d’os más chiquez

 

Luego ros chobens beyerez

si agún se tienen en pie

dimpués de lo que han rondau

en as fiestas ista nuei

 

Completan lo grupo atros mozos

que de mozos poco en tienen

cuasi yayo ye beluno

pero buena rasmia que ponen

 

E bien se bale d’os mayors

En iste e atros lugars

han mantenito a bal biba

treballando sin reblar

 

Escudiar-nos no podemos

si así queremos mantener-la

que siempre abrá bel Tamayo

u belún d’a fauna Marbella

 

Que quieren fer d’o Pirineo

una nueba costa Lebante

dixando-lo tot fiero

sin remeyo esmicazato

 

Trena trenzando estrenzando

o danze semos mediando

as mudanzas que mos faltan

luego las irez beyendo

 

Así, rematando luego,

podremos ir á o bermú

que güei semos sin almuerzo

e buena gana trayemos.


ENA 2003

 

Ranas, raneros, foranos

publico en cheneral

saludos a toz os presens

o danze agora espleitar

A chibarrada d’o lugar

d’o danze lo esdebenidero

o billano ba á danzar

famoso en o mundo entero

Luego os chobens beyerez…

(e contina ya igual como ros

dichos de Aisa 2003)


ZIRESA 03

 

Ubrir finestras e puertas

benir-tos-ne ta ra plaza

itar as penas a l’aire

que isto ya siñala fiesta

 

Con S.Pedro de testigo

en a fresca d’a tardada

semos benius os cuculdos

con o nuestro danze e cantas

 

Trayemos tamién buena gana

ta fer luego a colazión

siga cordero u carne craba

o que bi-aiga en a razión

 

No mos ha de faltar o bino

con a bota u o porrón

l’aguardiente, con baso

e l’agua, con precauzión

 

Como agua de Mayo dizen

e bella cosa tendrá

cuando toz la bendicen

pero no me sacarán a yo

 

D’a conclusión que saco:

Si os cucos por agua esnabesan

asabelo de felices

y en un baso bino s’afogan

 

Ta estar contento e sano

as tripas sin de lombrices

tener siempre o porrón a mano

ye a millor disposizión.

 

Trena trenzando

ilusión de colors

lo danze ba abanzando

s’en ba retirando lo sol

 

Niña bonita e pericón

de contino danzaremos

as faldas bolando e os palos

ixo fa goyo de beyer-lo


 

 

Tenemos nuebos conzellos

alcaldes e deputaus

ta toz a noragüena

e se metan ya a treballar

 

Que tiempo lis ha de faltar

si quieren cumplir as promesas

que en campaña mos fizón

anque siga solo que a metá!


SENEGÜE 2003

 

En l’antesala d’a bal de Tena

benimos güei á danzar

seguindo en ixo la senda

que un cuculdo ba á marcar

 

Lo diya d’Alberto Magno

fa un sieglo naxió en Sinués

más por ganar-se lo pan

a treballar á Franzia s’en fue

 

No xublidó as biellas cumbres

alzó en a suya memoria

a fabla e os costumbres

de nineza e chobentú

 

En a bezina bal, en Canfrán

de primeras se i-ficó

cuan, dimpués de casar-se,

t’Aragón s’en tornó

 

Como muitos, en ixos años

empuxato por a guerra.

Lo menos podié contar-lo,

a muitos dixó baxo tierra

 

Remató en Senegüé os diyas

escribindo bels poemas

remeranzas d’a suya bida,

deseyos, goyos, tristuras.

 

Con as suyas remeranzas

rescató lo palotiau.

Letras, mosicas, mudanzas,

por el mos son plegatas

 

De Sinués a Senegüé,

en a suya, en a nuestra fabla,

con o danze que fue, que ye,

seguimos en ixo a senda

 

Que José Gracia marcó

a qui somos agradexitos

con tot o corazón


 

 

“Oito mozos lo bailaban

con alpargatas miñoneras

con sombrero y cachirulo

feitos de güenica seda”

 

Así deziba de o danze

así agora lo femos

treito en ixo d’os mozos,

de mozos poco en tenemos

 

E agún mozas podrez beyer:

Buena nobedá ye ista,

lo esbolastriar d’as faldas

fa buen goyo á ra bista.


SINUES 2003

 

Atenzión pido siñors

prenzipio a rezitazión

ta dar-lis cuenta de nuebas

que son cosa d’almirazión

 

Qué sino que Luis Peciña

no empuxato ni obligato

más de grado e buen implaz

en una escursión montañera?

 

En cuala capeza cabe?

A pie, con ánimo galante

por os terrenos d’os ruabes

nabesaba un guebmaster

 

Que ye cosa berdadera

en fotos se comprobó

no plegón a ra chuminera

será en atra ocasión!

 

Si plegamos a Estanés

dimpués que a l’asalto tomamos

os bezinos de Sinués

l’albergue de Sargantana

 

Testigos tamién d’a fuerza

e determinazión d’os cuculdos

estión en a borda Txikin

do minchamos muitos chuntos

 

No ye denguno d’istos

sin dembargo e sin dudar

lo más famoso asalto

suzedido en o lugar

 

Dimpués que en Ayerbe ayunamos

s’escribió en os estatutos

que sin zenar no danzamos

e toz estiemos d’alcuerdo

 

Con ixa determinazión

enta Ziresa puyamos

en chubiloso tropel

bente u trenta e tantos


 

 

Ya ye parato lo rancho

pero toz de bez no cullimos

abremos d’asperar un rato

semos n’o segundo turno

 

Ba abanzando la nuei

Malas trazas leba isto

os de lo turno primero

son cantando, por lo bisto

 

Quieren tomar o café;

no ye tan loca demanda.

Como esplica una siñora

mi marido no se debanta.

 

Comandatos por a roya

os cuculdos se rebelan

Queremos la zena ya!

dize a tropa enfurezita

 

Resistenzia fiera oponen

ombres e mullers d’a ribera,

a muntón zendellas truenen

que Patricia mos conduze

 

Con pulso, con paso firme

chesto brabo e baleroso

e á ra mesa mos sentamos

á ra fin d’o contenzioso

 

Dando así cumplida cuenta

sin faltar denguna cosa

a o que os estatutos mandan

e os bodillos reclamaban

 

Tanto, tanto lo pidió

Rogó, suplicó e insistió

no pudimos dizir que no

Antonio Yus lo bar pintó


Soneto Sinués 2003

 

  Al horrendo fragor de los astrales

azadones, cizallas, motosierras,

huyen despavoridos por la sierra

un sálvese el que pueda de animales

 

  “Me cago en los trabajos vecinales”

dice un topo y se mete bajo tierra

sin saber que esta madre de las guerras

es cosa de un sadam de concejales

 

  Suben las hachas, bajan las azadas

y lo que era senda ya es calzada

por donde subirá Sinués al trote

 

  hasta la ermita en donde ya no hay santo,

que también se ha fugado con espanto

oyendo como juran los galeotes.


HOMENAJE

Poema escrito y recitado por Marcos Castillo en fiestas de Sinués 2003

 

  Imaginad Sinués como esos pueblos

que habéis visto sin duda en estos valles:

los tejados, hundidos; las ventanas

mirando, sin mirar, fijo la nada;

las casas, boquiabiertas y asfixiadas

por las yerbas salvajes,

las flores de los muertos olvidados.

  Por las calles furiosamente corre

la tristeza de un aire sin sonidos

humanos. Todos idos. Los ha echado

el empujón brutal de la pobreza...

 

  Ahora contemplad lo que os rodea,

mirad bien lo que veis: niños, mujeres,

hombres también y ancianos bien cargados

del fruto del recuerdo la memoria.

  Mirad aquí danzantes

que acaban de bailar para vosotros

las mudanzas que vienen rebotando

por el río presente del pasado.

  Y mirad la rondalla preparada

para tocar los sones que escucharon

tus padres, tus abuelos, nuestros muertos

que reviven ahora entre nosotros.

Mirad un pueblo en pie, como sus casas.

 

  Pues bien, debéis saber –si no sabéis-

que el hecho tan sencillo de estar juntos

es fruto del esfuerzo de unos hombres

que cuando todos marchaban doloridos

aguantaron en hombros todo el peso

del pueblo y de su historia, y se enfrentaron

un día, otro día y otro día,

una noche, otra noche y otra noche

al mayor enemigo de los hombres:

la larga soledad de los inviernos.

Se quedaron, lucharon y vencieron.

 

  Miraos otra vez: que estemos juntos

es su hermosa victoria, y entre todos

formamos para ellos, sólo estando,

un monumento vivo, un homenaje

fabricado del material más noble:

la pura gratitud y la alegría.

 

  Pero merecen más: que en este instante

hagamos con conciencia y que les demos

a Felipe, Chuané, Julián, Eloy y Eduardo

una escultura de aire: nuestro aplauso.

 

 

DICHOS SINUÉS 2005

Buenos diyas á os presens

que debán d'a birchen güe

soz benius á o danze beyer.

Aspero lo pasez bien

Masiau bien no lo pasoron

dos cuculdos esti año,

dos casos muito estranios:

ascuitar-los con atención

Lo primero que bos cuento

á un mayestro li ocurrió.

No yera ixe diya en clase, no,

por o món andaba suelto.

A por fongos s'en yera ito,

con a zesta plena tornaba,

ya se relameba e pensaba

¡buenos estarán fritos!

En istos prexins en yera

cuan alufró por o camín

a guambra de un par de fieras

luego seguidas por mil

Ascape lo arredolaron;

lo teneban acotolau,

fuyir de denguna maniera

podeba por dengún lau

Abió de dar-lis os fongos

pero así salbó a vida

de l'ataque sin de mida

d'as obellas…¡unos mostros!

Talmén se piense belún

que soi un desagerau,

isto no puede aber pasau,

a güella no ataca a dengún.

Yera o mesmo que creyeba

lo cuculdo de l'atro caso

que os güitres le feban asco

á ra carne encara biba.

Con tot e sapendo ixo

diziremos sin mentir

que su fin creyó benir

atacau por istas bestias.

Si estará por a sequera

que no quiere benir á pleber

que á os animals e presonas

lis s'ixuca ra sesera?

Ya ez bisto que en Sinués

os animals son barrenaus

e os bezins diya tras diya

o barrio los locos más abitan

E que ye sino locura

que anda o pueblo dibidito,

gabilán u frijolito?

Ye mal de difizil cura!

Millor arreglo puede estar

que tiengan atrás custions

no estricallen o món

lo dixen como un pedregal

Allí do crexe un caxico

no ye solo un bechetal

allí do muere un caxico

se muere un poquet nuestra bal

Buyerde ye mui polito

gran riqueza natural

por nusatros e os nuestros fillos

lo debemos conserbar.

Mirar bien o d'a cantera

solo bos pido pensar,

no siga por unas perretas

mos espiazen a selba entera.

Popilla queda ra portería

d'o club de chelo Chaca

no será más baxo ros palos

Salba con su mayestría.

Bos darán a despedida

molinero e corredera

siga tamién buestro aplauso

ta iste gran deportista.

DICHOS 2006

Cuculdos e chen forana

buenos diyas á os presens

que debán d'a birchen güe

soz benius á o danze beyer

Incorporamos nueba mudanza,

en hai nobedá esti año

anque matachín li se clama

aspero no faiga daño

Si fazió buen estropizio

a pedregada d'agosto

s'armó gran estrapaluzio

e dio bellos disgustos

Pazentando lo ganau yeran

cuatro pastors en o bar

yeran cuatro repatans

no en bi-eba de mairal

Lo ganau que cusiraban

no yera cabaña cualquiera

ganau de caballers e de reis

tascaba en a berde era

Pero os reis son bengatibos

no lis cuaca lis tiren d'a orella

combocón á ras tormentas

aprobeitando no bi-eba tella

Ya rezios truenos, lampazos

ban alumbrando lo zielo

tan e mientres as cuarenta

se siguen cantando en o suelo

Tan graniza como nuezes

la piedra ascape plega

os chugadors ¡que mielsudos!

no s'alpartan de ra mesa

¡Como ta ir a beyer que pasa!

A fiereza de ra piedra

creba lunas, bolla autos

e esmicaza canaleras


¡Que espianto, que ruidera!

como a metralla esgarraba

o plastico que, umilde,

dica agora lis tapaba

A piedra ya eba cumplito.

Dende o porgadero d'arriba

beniba agora ra plebia

que tot lo cubriba e empliba

Ya plebe igual aintro que fuera

ye un salbe-se qui pueda

cal remangar-se os calzons

l'augua ye dentrando á espuertas

Son as gradas de Soaso

donde antis as escaleras

¡Que moderno ye Sinués

con una piszina cubierta!

Tot lo que prenzipia s'acaba

anque parexca no tenga fin

e dimpués de lo dilubio

lo sol tornó a reluzir

Muito debe reluzir

o nuevo estatut catalán

pus escoscau como patena

dizen lo iban á dixar

Ta yo que as pochas nuestras

son as que ban á limpiar

á poco mos escuidemos

e mos dixemos engañar

Tampo no se puen escudiar

os danzantes esti año

abrán de mirar trucar bien

e lebar curioso lo paño

Cadagún en tiene un carnet

doze puntos bale entero

si con o pie se trafucan

un punto pierden primero


Será tamién entimau

qui s'acache á desatiempo

como escando caracols

cuando toca estar derecho,

qui se trafuque e no truce

con o compañero en o cruze,

qui s'enrede con as zintas,

que ixo muito desluze.

S'acabón ixos pañuelos

que parixe o tozuelo enbendau,

dos puntos se quitarán

por ir mal acotraziau

Qui de Rioja u Cariñena

lebe lo tamaco pleno

a ixe…

A ixe cal premiar-lo

sin quitar punto dengún

si queremos conserbar

d'os danzantes a belún

Que un gabacho s'espante

no ye cosa d'estraniar

os gabachos i espantadas

fan parella natural

A norabuena lis damos

á Rodolfo e á Cristina

¿u yeran Elena e Roberto?

Que me se da lo que siga!

Estoi que baldrá o casorio

anque o mosen no enzertara

a mirar si dizen que no!

caldrá repetir a lifara!

Tamién ba la norabuena

ta Cristina, Marta e Patrizia

que dende a fiesta l'atro año

han enamplau a familia.

DICHOS 2007

Biemplegaus toz os presens

chuntos e congregaus

unatro año en a plaza

mos tornamos güe á beyer

Ye estau año d'eslezions

Noragüena á ra nueba corporazión

que si antis mandaba en casa

agora con mas razón

Fendo estoria en a bal

una muller d'alcaldesa

A beyer si reboluziona

ista bida montañesa!

A primer faina qu'en tiene

no ye una cosa menuda

s'han sentiu bels remors

que meten os pelos de punta!

Pus no se dize e comenta

por as calles y en o bar

que anda una fiera suelta

plena de toda maldá!

Que sino que li s'ha bisto

lebando arrastras mullers

sin sentir piedá denguna

por as calles de Sinués.

En alerta to lo lugar,

ta dar caza a mala fiera

resultó no ser que un can

poque más gran que un michino

Atros piensan que iste bicho

pega mas por as chobenas

tiene un fizón grande e rezio

pleno de malo beneno

Yo me remiraba e pensaba

una mica alticamau

no sera que ista fiera

a Patricia li ha fizau

De que sino ista mozeta

de natural tan polida

tiene más gran a tripeta

cada semana que pasa

Luego trobe esplicazión

no ye cosa l'atro Jueves

lis pasa á presonas reyals

e lis dura nuebe meses

Donde parará ixe animal?

Si s'amagará en o deposito

y ye qui lo mos dixa

d'augua bien laso e xuto

Abisau d'a poca agua

e con ganas d'aduyar

un cuculdo ocasional

bella soluzión ba á trobar

En cuenta d'agua, Martini,

si s'acaba, Pacharan.

No parixe mal remeyo,

e asi lo ba á prauticar

No yera pus cosa estrania

que acodau n'a barra en Aisa

en o suelo fuese a dar

con o güeso de ra risa

Ya lo leban os zebils

preso en o coche ta Chaca

dimpés d'aber-se rebuelto

e dar-li á uno en a cara

Con bezinos tan exemplars

mos sobra to lo deposito

que solo gusta pimplar

paladar tan esquisito

Xublidemos á o forano.

Si ye bicho, no ye d'agua

como atros, que en berano,

s'han dixau beyer en as playas

No xorrontar-se as mullers,

no soi fablando de ellas

sino d'os tiburons

que s'han bisto en Barzelona

Quiera a Birchen d'o Rosario

protexer-nos á o lugar

d'alimañas tan dañinas

que en hay n'ixas capitals!

Tiburons d'augua e de tierra,

que istos son os piors!

No lo se ban a pensar

si se trata dar-te un mueso

Por agora lo Estarrún

no cria pexes tan grans

ni tampó no yera un can

lo mostro que imos buscando

Por mas bueltas que l'en doi

no se cual será ixe bicho

que a l'alcaldesa e conzello

lis tiene as nueis en bilo

Y yo que me pensaba

yera fázil de trobar!

que anque naide no l'ha bisto

ye bien grande l'animal

Pensar que cuerpo tiene

como sera en proporción

que garras tendrá

que fizón

si es de seguro y sabemos

que es diez metros l'antena

Estoi que ba á dar que fablar

ista fiera tan tremenda!